GDPR

Zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES

1. Základní informace o zpracování osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje bude provozovatel ubytování – K33 Invest, s.r.o. jakožo správce zpracovávat za účelem a) splnění právní povinnosti, b) splnění smluvní povinnosti, c) ochrany životně důležitých zájmů subjektu ochrany, d) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, e) ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely se provádí dle zákona bez souhlasu poskytovatele.
V případě dalšího účelu zpracovnání budete osloveni za účelem vyslovení souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Informace o správci, zpracovateli a příjemci osobních údajů

a) správcem osobních údajů je:
Firma: K33 Invest, s.r.o.
Sídlo: Klínec 33
IČO: 06130682
DIČ: CZ06130682
Kontakrní osoba: Dipl Ing.
Richard Uhlíř
E-mail: redfoxapartment@icloud.com
Telefon: (v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 hodin v pracovní dny)

b) Zpracovatelem osobních údajů je správce.

c)
Příjemcem osobních údajů jsou především orgány veřejné moci, správní orgány, zprostředkovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé komunikačních služeb (vč. poskytovatelů cloudových služeb).


3. Informace o účelech a právním základu zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů je:
a) splnění právní povinnosti tj. povinnosti uložené právními předpisy České republiky nebo Evropské unie
b) splnění smluvní povinnosti, tj. povinosti, jež jsou nezbytné k naplnění předmětu smlouvy,vč. opatření před uzavřením smluvního vztahu
c) ochrany životně důležitých zájmů subjektu ochrany, např. v případech humanitární pomoci, přírodních katastrof, havarijních případů apod.
d) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, tj. např. v rámci součinnosti s úřady veřejné moci
e) ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, tj. např. přímý marketing, prevence správních a soudních sporů, komunikace s obchodními (smluvními) partnery a spolupracovníky, ochrana majetku, zdraví a bezpečnosti,
f) ostatní účely se souhlasem subjektu


Právním základem zpracování osobních údajů je především dodržování právních předpisů, zejména:

 • zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidence obyvatel
 • zákon č 565/1990 Sb, o místních poplatcích
 • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 164/2013 Sb, o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákon č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • zákon č 69/2006 Sb, o provádění mezinárodních sankcí
 • a dále ostatní právní předpisy České republiky a Evropské unie.


4. Informace o osobních údajích


V rámci zpracování je v návaznosti
na účel zpracování nakládáno zejména s následujícími osobními údaji:

 • a) jméno a příjmení
 • b) rodné číslo, datum narození
 • c) bydliště trvalé nebo přechodné
 • d) číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas apod.)
 • e) síťový identifikátor (e-mail)
 • f) telefon
  1. g) jiné, vyžadují-li to právní předpisy České republiky nebo Evropské unie nebo oprávněné zájmy správce, a to zejména např. nezbytné údaje o zdravotním stavu


  5. Práva subjektu údajů

  1. a) právo na infomaci - subjekt má přístup na webové stránky týkajíící se ochrany osobních údajů a je oprávněn požádat o nahlédnutí do interních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů v sidle správce.

  2. b) právo na přístup k osobním údajům- subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány. Správce je povinen poskytnout subjektu kopii zpracovávaných osobních údajů. Za pořízení kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek určený na základě sprácem vynaložených administrativních nákladů.

  3. c) právo na doplnění a opravu – subjekt má právo na doplnění či opravu neúplných a nepřesných údajů bez zbytečného odkladu

  4. d) právo na výmazsubjekt má právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovávány nebo zpracovávány, avšak za souladu s archivačním a skartačním řádem.

  5. e) právo na omezení zpracování – subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů po dobu opravy nepřesností osobních údajů, je-li zpracování protiprávní, a namísto výmazu požádá subjekt o omezení, a dále v případě, že správce již osobní údaje nepotřebuje.

  6. f) právo na přenositelnostsubjekt má právo na přenost osobních údajů k jinému spráce v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případě, že jsou zpracovávány automaticky a je-li to technicky proveditelné.

 • g) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

 • Subjekt osobních údajů může uplatnit svá práva u kontaktní osoby správce viz. výše.


  Právo podat stížnost

  Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně s vlastnoručním podpisem na adresu správce, nebo prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem.

  Adresa správce: 252 10 Klínec 33
  Datová schrána správce: sre46b5
  E-mail spráce: redfoxapartment@icloud.com

  Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím konkrétním předmětem. V opačném případě, nebo je-li to nutné k vyřízení, vyzve správce k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro vyřízení je 30 kalendářních dnů a začíná plynout rpvním dnem po jejím doručení, popř. po řádném doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.


  Na postup spráce l
  ze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, Česká republika