GDPR

Zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES

1. Základní informace o zpracování osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje bude provozovatel ubytování – K33 Invest, s.r.o. jakožo správce zpracovávat za účelem a) splnění právní povinnosti, b) splnění smluvní povinnosti, c) ochrany životně důležitých zájmů subjektu ochrany, d) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, e) ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely se provádí dle zákona bez souhlasu poskytovatele.
V případě dalšího účelu zpracovnání budete osloveni za účelem vyslovení souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Informace o správci, zpracovateli a příjemci osobních údajů

a) správcem osobních údajů je:
Firma: K33 Invest, s.r.o.
Sídlo: Klínec 33
IČO: 06130682
DIČ: CZ06130682
Kontakrní osoba: Dipl Ing.
Richard Uhlíř
E-mail: redfoxapartment@icloud.com
Telefon: (v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 hodin v pracovní dny)

b) Zpracovatelem osobních údajů je správce.

c)
Příjemcem osobních údajů jsou především orgány veřejné moci, správní orgány, zprostředkovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé komunikačních služeb (vč. poskytovatelů cloudových služeb).


3. Informace o účelech a právním základu zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů je:
a) splnění právní povinnosti tj. povinnosti uložené právními předpisy České republiky nebo Evropské unie
b) splnění smluvní povinnosti, tj. povinosti, jež jsou nezbytné k naplnění předmětu smlouvy,vč. opatření před uzavřením smluvního vztahu
c) ochrany životně důležitých zájmů subjektu ochrany, např. v případech humanitární pomoci, přírodních katastrof, havarijních případů apod.
d) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, tj. např. v rámci součinnosti s úřady veřejné moci
e) ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, tj. např. přímý marketing, prevence správních a soudních sporů, komunikace s obchodními (smluvními) partnery a spolupracovníky, ochrana majetku, zdraví a bezpečnosti,
f) ostatní účely se souhlasem subjektu


Právním základem zpracování osobních údajů je především dodržování právních předpisů, zejména:


   4. Informace o osobních údajích


   V rámci zpracování je v návaznosti
   na účel zpracování nakládáno zejména s následujícími osobními údaji:


     5. Práva subjektu údajů


       Subjekt osobních údajů může uplatnit svá práva u kontaktní osoby správce viz. výše.


       Právo podat stížnost

       Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně s vlastnoručním podpisem na adresu správce, nebo prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem.

       Adresa správce: 252 10 Klínec 33
       Datová schrána správce: sre46b5
       E-mail spráce: redfoxapartment@icloud.com

       Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím konkrétním předmětem. V opačném případě, nebo je-li to nutné k vyřízení, vyzve správce k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro vyřízení je 30 kalendářních dnů a začíná plynout rpvním dnem po jejím doručení, popř. po řádném doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.


       Na postup spráce l
       ze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, Česká republika